น้ำมันหอมระเหย

น้ำมันหอมระเหย
(Essential Oils)
ชีวิตมนุษย์เราในปัจจุบันนี้ มีความสับสน
วุ่นวาย และเครียดขึ้นทุกวัน
เมื่อร่างกายของเรามีการทำงานมาก
แต่ได้รับการบำบัดที่ไม่ถูกต้อง
หรือไม่ตรงตามความต้องการ
จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด
หลายคนหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพตัวเอง
โดยอาศัยทางเลือกจากธรรมชาติ
ที่ทรงคุณค่าในตัวเอง ซึ่งการบำบัด
ด้วยวิธีธรรมชาติ เป็นวิธีการเสริมสร้าง
สุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

นับแต่โบราณกาล ประโยชน์ของการ
บำบัดรักษาโรคด้วยน้ำมันหอมระเหย
(Essential Oils) เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
ในกลุ่มอารยธรรมต่างๆ บรรดากษัตริย์
ต่างถือว่าเป็นสารทีสำคัญ
ในการเสริมสร้างและบำรุงสุขภาพ
ซึ่งชาวอียิปต์โบราณก่อนคริสต์กาล
ราวสองพันปี ได้ใช้ “น้ำมันหอมระเหย”
(Essential Oils) ในการรักษาโรคภัย
และเพื่อความงามของร่างกาย
ทั้งภายในและภายนอก